Varianta podvozku 4 x 4
 
Varianta podvozku 6 x 6
 
Varianta podvozku 8 x 8